Geloven

Over water lopen?

Het schip is midden op het meer. Opeens steekt de wind op en is er geen houden meer aan. Dan komt Jezus over het water naar hen toegewandeld…. Misschien heeft Hij er niet eens opgelet dat op een bepaalde plek de oever ophield en het water begon. Voor de macht die in Hem was, is er geen verschil tussen water en vaste grond. Alles is Hem dienstbaar want alles is door Hem geschapen.

De leerlingen denken een spook te zien. Wanneer Jezus zegt: “Wees gerust, Ik ben het”, zegt Petrus: “Heer, zo Gij het zijt, beveel mij dan over het water tot U te komen”. Dan roept Jezus: ” Kom”. Petrus stapt uit de boot, zet zijn voet op water en het water draagt hem. Petrus gelooft en gelovend staat hij in de kracht die van Jezus uitgaat en doet daarin wat Jezus doet. Zolang Petrus zijn ogen op Christus ogen gericht houdt, zolang zijn geloof één blijft met de wil van de Heer, draagt het water hem.

Dan verslapt de spanning van zijn vertrouwen en dringt het menselijk bewustzijn zich in het krachtveld en Petrus begint te twijfelen. Het krachtveld lost op, hij zinkt weg en het geloof “dat de wereld overwint”  wordt tot de hulpeloze uitroep: “Heer, red mij”. Jezus: “Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?” 

Werkelijkheid

Dit verhaal behoort tot de meest beslissende openbaringen van het wezen des geloofs. Wat de gelovige zichzelf het meest bewust wordt, is niet een “waarheid” of een “waarde” maar een werkelijkheid. Déze werkelijkheid: die van de heilige God in de levende Christus. Daardoor komt iets naar voren -temidden van wat door mensen kan worden gedacht of ervaren, temidden van alles wat “wereld” heet- dat niet tot de wereld behoort: een plek die men kan betreden; een ruimte waarin men kan lopen; een kracht, waarop men kan steunen; een liefde waaraan men zich kan toevertrouwen. Dit alles is werkelijk, anders dan de wereld, wérkelijker dan de wereld.

Geloven

Geloven betekent zich van déze werkelijkheid bewust worden, zich met haar verbinden en op haar vertrouwen. Gelovig leven betekent met déze werkelijkheid ernst maken….

 Want werkelijk: op Christus woord gering te achten wat door de wereld voor groot wordt gehouden, om beslissend te vinden wat de wereld onbelangrijk noemt, telkens weer van buiten (door de mensen om ons heen) en van binnen (door ons eigen wezen) tegenspraak te ondervinden en dan tóch nog vol te houden, —dat is waarlijk niet gemakkelijker dan wat Petrus heeft gedaan!